بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵

تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونههاي درختی در جنگلهاي زاگرس، مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره در استان کرمانشاه

حدیث دارابی1، شایسته غلامی1* و احسان صیاد1

(تاریخ دریافت: 24/9/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 9/9/1395)
DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.18.45

چكيده
تجدید حیات یکی از مهمترین پدیدههاي متغیر در اکوسیستمهاي جنگلی و از مهمترین عوامل توسعه و پایداري جنگلها میباشد. بهمنظـور بررسی تغییرات مکانی تنوع تجدید حیات و تنوع گونههاي درختی، تحقیق حاضر در جنگلهاي گهواره در استان کرمانشـاه انجـام گرفـت. نمونهبرداري در 67 قطعه نمونه به مساحت 400 مترمربع با استفاده از شبکه آماربرداري 100 متر×100 متر انجام شـد. در هـر قطعـه نمونـه تعداد، نوع گونههاي درختی و تجدید حیات جنسی (پایههایی با قطـ ر کمتـر از 5/7 سـانتی متـر) در سـطح کـل پـلات و تجدیـد حیـات غیرجنسی(نوع گونه، مبدأ رویشی (پاجوش و ریشه جوش)) در یک چهارم پلات (پلات 100 مترمربعی) ثبـت شـد ند. بررسـی همبسـتگی مکانی با استفاده از زمینآمار(واریوگرام و واریوگرام دو جانبه) صورت گرفت. نتایج بیانگر آن است که همۀ متغیرهاي مورد بررسی بـه جـز یکنواختی (شاخص Sheldon) درختان و یکنواختی تجدید حیات جنسی داراي ساختار مکانی میباشند. دامنه تأثیر متغیرها در محدودههـاي نسبتاً بزرگ رخ داده که دلالت بر ساختار مکانی گسترده، پراکنش یکنواخت و در حقیقت پیوستگی مکانی بیشتر در مقادیر مـوردنظر اسـت. واریوگرامهاي دو جانبه، ارتباط مکانی قوي را در مورد تنوع تجدید حیات جنسی با تنوع درختان و تنوع و غناي تجدید حیـات غیرجنسـی با فراوانی درختان نشان میدهند.

واژههاي كليدي: واریوگرام، تجدید حیات، واریوگرام دوجانبه، تنوع گونهاي، الگوي مکانی

۱. گروه منابع طبيعي، پرديس کشاورزی و منابع طبيعي، دانشگاه رازی، کرمانشاه *: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: [email protected]
مقدمه
تجدیــد حیــات یکــی از مهــم تــرین پدیــده هــاي متغیــر دراکوسیستمهاي جنگلـی (26) و از مهـم تـرین عوامـل توسـعه وپایداري آنها بـهشـمار مـیرود (22). در واقـع احیـاء و توسـعهجنگل به تجدید حیات آن بستگی داشته و در صورت اسـتمرارتجدید حیات، تولید مستمر جنگـل محقـق خواهـد شـد (22). تجدید حیات و پایداري اکوسیستم جنگلهـا ي غـرب بـهدلیـل چراي بیرویه دام، قطع بیرویه درختان براي تـ أمین سـوخت و همچنین جمعآوري بذر درختان توسط مردم در حـال تخریـبمیباشد، بنابراین بررسی وضعیت تجدید حیات در این جنگلها ضروري بهنظر میرسد. از آنجایی که تیپ غالب این جنگـل هـا شاخه و دانـه زاد اسـت بـا آگـاهی از وضـعیت تجدیـد حیـات می توان آنها را به سمت دانهزاد سوق داد (16).
همچنین داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت تجدید حیـات والگوي مکانی آن براي احیـاي جنگـل ضـروري اسـت. الگـوي مکانی میتوانـد در تعیـین روابـط اکولـوژیکی و ویژگـیهـايبیولوژیکی جمعیتهاي گیاهی مفید باشد. بههمین دلیل در دهه گذشته به آنالیز الگوهاي مکانی بـه عنـوان موضـوع مرکـزي درتحقیقات جنگل، بهویژه در احیاء جنگلها توجه شـده اسـت وهمیشه یک موضوع اصلی در تحقیقات اکولوژیکی بـوده اسـت(36). الگوي مکانی تجدیـد حیـات در جنگـل نتیجـه پـراکنشبذرها، جوانهزنی و بقاي نهالها در رابطـه بـا پـراکنش درختـانمـادري، ترکیـب پوشـش گیـاهی و شـرایط رشـد و نمـو بـذر میباشد (27 و 28).
از طرفی، زادآوري گونهها با ترکیب گونهاي جنگـل ارتبـاطنزدیکی دارد (16). بنابراین، بررسی رابطه تجدید حیات و تنوع گونههاي درختـی از بهتـرین معیارهـاي پـایش پایـداري تنـوع زیستی جنگلها بهشمار مـی رود (35). تنـوع زیسـتی بـه عنـوان گنجینه زیستی یا بانکی از دادههاي زیستشناختی درنظر گرفته میشود و شکلهاي متفاوتی از زندگی و فـرم هـاي رویشـی درسطح کره زمین را نشـان مـیدهـد و تمـام گونـههـاي گیـاهی،جــانوري، موجــودات ذرهبینــی و بــومس ـازگان و فرآینــدهاي بـومشـناختی آنهـا را در بـر مـیگیـرد (1). امـروزه بـا نـابوديگونههاي گیاهی و کاهش جمعیت آنهـا، بررسـی تنـوع زیسـتیجوامع گیاهی در اکوسیستمهاي خاکی اهمیت دو چنـدان پیـداکرده است (21). تنوع زیستی یک مسأله کلیدي در امر حفاظت طبیعت است و تنوع گونهاي یکی از اجزاي مهم آن اسـت ( 8). از نظر بسیاري از افراد تنوع گونهاي در برخی موارد معادل تنوع زیستی بهکار برده میشود، بـه عبـار تی تنـوع زیسـتی اغلـب دراصطلاح تنوع گونهاي متمرکز میشود (1 و 32). تنوع گونـه اي یکـی از خصوصـیات مهـم جوامـع زیسـتی و تـابعی از شـمار گونههاي موجود و اندازه جمعیتهاي معرف آن گونهها در یک منطقـه اسـت (15) و بـر مفـاهیمی اسـتوار اسـت کـه یکـی از مهمترین آنها غناي گونهاي است، غناي گونهاي بیـانگر حضـورانواع گونهها در محیط مورد مطالعه است، دومـین م ؤلفـه تنـوعگونهاي یکنواختی (وفور نسبی) است که به توزیع افراد گونهها مربوط میشود (9). تنوع گونههـاي درختـی اسـاس تنـوع کـلجنگل است زیرا درختان منابع و زیستگاهها را براي تقریباً تمام گونههاي دیگر فراهم میکند (19).
با توجه به اهمیت جنگلهـا ي زاگـرس از نظـر گونـههـايگیاهی و جانوري، ذخایر ژنتیکی، مسائل اقتصادي- اجتماعی و نیز براي دستیابی به توسعۀ پایدار، حفاظـت از اکوسیسـتمهـايطبیعی و تنوع زیستی آنها لازم است و یکی از گامهاي مهـم دراین راستا مطالعه و بررسی وضعیت تنوع گونـه هـاي درختـی وتجدید حیات منطقه است که عامل مؤثري در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیشبینی وضعیت آیندة منطقه بهشمار میرود و براي اعمال مدیریت صحیح نقش بهسزایی دارد.
یکی از خصوصیات مشترك عوامل و ویژگیهاي محیطـی،تغییرات پیوستۀ مکانی آنها میباشد. چنـین تغییـرات متغیرهـايمحیطی از نقطهاي به نقطۀ دیگر، بهگونهاي است که مطالعۀ آنها به وسیلۀ روشهاي معمول تجزیه و تحلیـل آمـاري بـهسـادگیامکانپذیر نمیباشد. زیرا در بسیاري از روشهاي متداول آمـارکلاسیک مانند تجزیـه و تحلیـل واریـانس، تنهـا مقـدار کمیـتموردنظر در نمونههـا مـورد توجـه قـرار مـیگیـرد و موقعیـتجغرافیایی و مکانی نمونههاي برداشـت شـده از محـیط درنظـرگرفته نمیشود و در تجزیه و تحلیل دادههـا هـیچگونـه ارتبـاطریاضی بین تغییرات مکـا نی دادههـا بـه عنـوان تـابعی از فاصـلهبرقرار نمیشود، به دیگر سخن، در آمار کلاسیک توزیع مکـانینمونهها هیچ جایگاهی در تجزیه و تحلیل آنها نـدارد. بنـابراین، براي توصیف کمی الگوهاي پراکنش چنین متغیرهایی علاوه بـرمقادیر تعیین شده براي خصوصیت موردنظر، بایسـتی موقعیـت جغرافیایی مشاهدات نیز بهطـور همزمـان در نظـر گرفتـه شـود(11). یکی از روشهـاي بـرآورد دادههـاي مکـانی، روشهـايزمینآمار است کـه داراي کـارایی و دقـت بیشـتري نسـبت بـهروشهاي دیگر میباشند (6 و 29). زمینآمار شـاخه اي از آمـارمکانی، مبتنی بر نظریه متغیر ناحیهاي است، براساس نظریۀ آمار مکانی نمونههاي مجاور تا فاصلههاي معینی بهصورت مکانی به هم وابستگی دارند، به چنین متغیرهایی، متغیرهاي ناحیهاي گفته میشود که پایۀ آمار مکانی را تشکیل میدهـد. رسـالت اساسـیزمینآمار، مدلسازي متغیرهـاي ناحیـهاي در چـا رچوب نظریـ ۀ احتمال میباشد (7 و 14) و بهوسیله واریوگرام بـه عنـوان ابـزاربررسـی کمـی تغییرپـذیري مکـانی پدیـدههـا، الگـوي مکـانی مشاهدات را بررسـی مـیکنـد ( 11). بـا توجـه بـه اینکـه آمـارکلاسیک از بیان ارزش مکانی متغیرهـا و چگـونگی قرارگیـريآنها در کنار یکدیگر ناتوان است، در این پژوهش براي شناسایی بهتر ساختار تنـوع گونـهاي درختـان و تجدیـد حیـات از آمـارمکانی استفاده شده است. هدف این تحقیـق، تجزیـه و تحلیـلالگوي توزیع و ارتباط مکانی تنوع تجدید حیـات و گونـه هـايدرختی با استفاده از زمینآمار میباشد تا بدین ترتیب گام مهمی براي مدیریت بهینه، حفظ و احیاء این جنگلها برداشته شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
براي انجام این تحقیق، تودههاي جنگلـی در نزدیکـی روسـتايهورو و نیلک در 5 کیلومتري بخش گهواره از توابـع شهرسـتاندالاهو واقع در اسـتان کرمانشـاه (بـین عـرضهـاي جغرافیـایی  17 2034 تا  19 3734 شمالی و طـول هـاي جغرافیـایی
 25 2346 تا  28 3446 شرقی) انتخاب شد. ایـن منطقـهبه مدت 11 سال قرق شده و چراي دام در آن دیده نشده است.
داراي اقلیم مرطوب سرد میباشد. میانگین بارنـدگی سـالیانه آنحدود 600 میلیمتر و متوسـط دمـاي هـوا در آن، 6/11 درجـهسانتیگـراد اسـت. گونـه هـاي درختـی غالـب ایـن جنگـل هـا ،
Quercus infectoria و مـازودار Quercus brantii بلوط ایرانی .است

جمعآوري دادهها
نمونهبرداري با استفاده از شبکه آماربرداري به ابعـاد 100×100 متر و بهصورت منظم تصـادفی در مسـاحت 70 هکتـار، انجـامگرفت. قطعات نمونۀ 400 مترمربعی مشخص شدند. در مجموع 67 قطعه نمونه برداشت شد. در هـر قطعـه نمونـه، تعـداد کـلگونههاي درختی و نوع آنها در سطح کل پلات، تجدید حیـات جنسی نهالها (پایههایی با قطر کمتر از 5/7 سانتیمتر) بـا ثبـتنوع گونـه در سـطح کـل پـلات و تجدیـد حیـات غیرجنسـی(ویژگیهاي زادآوري شامل نوع گونه، مبدأ رویشی (پاجوش و ریشه جوش)) در یک چهارم پـلات (پـلات 100متـر مربعـی)یادداشت گردید. سپس یکنـواختی (شـاخصSheldon )، تنـوع(شاخص Shannon Η΄) و غنا (شاخص Menhinick) درختـان،تجدید حیات جنسی و غیرجنسی، با استفاده از نرمافزار PAST 1.39 محاسبه شدند.

تجزیه و تحلیل دادهها
توصیف آماري داده ها بهمنظور دستیابی به خلاصـه اطلاعـاتآماري هر ویژگی، با استفاده از نرمافزار SPSS 22 انجام گرفت.
شاخصهاي آماري میانگین، میانـه، حـداقل، حـداکثر، انحـرافمعیار، ضریب تغییرات و چولگی بـراي هـر متغیـر تعیـین شـد.
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مورد بررسـی قـرار گرفـت. عـلاوه بـر آن ضـریب همبسـتگیپیرسون بین شاخصهاي تنوع درختان و تجدید حیات جنسـیو غیرجنسی تعیین شد.
قبــل از کــاربرد تجزیــه و تحلیــلهــاي زمــین آمــاري، ناهمسانگردي هر متغیـر بـا ترسـیم واریـوگرام رویـهاي مـوردبررسی قرار گرفت (11). تحلیل سـاختار مکـانی بـا اسـتفاده ازواریوگرام انجام گرفت و حضور و عدمحضـور رونـد بررسـیشد. واریوگرامهاي محاسـبه شـده از لحـاظ ناهمسـانگردي بـاترسیم واریوگرام سطحی ( Surface Variogram ) مورد بررسی قـرار گرفتنـد (14). بـراي مقایسـه دو کمیـت در دو نقطـه بـه مختصات مختلـف، بررسـی اخـتلاف آنهـا طبیعـیتـرین روشمقایسه است. بر این اساس، براي تمام موقعیتها توان دوم این اختلاف تحت عنوان واریوگرام بهصورت معادلـۀ زیـر محاسـبهگردید:
2( ( h) 1 2/ N(h)iN(h)1 Z(x )i Z(xi h)که درآن، (N(h: تعداد جفتهاي جدا شده در فاصـله گـام (h)، (Z(x: مقدار متغیر اندازهگیري شده در نقطـۀ i و(Z(x+h: مقـدارمتغیر اندازهگیري شده در موقعیـت مکـانی i+h اسـت. مقـدارواریوگرام بین مقادیر یک متغیـر ناحیـهاي در دو نقطـه وابسـتهاست. اگر این مقادیر بـه جهـت نیـز وابسـته باشـد، واریـوگرامناهمسانگرد و در غیر اینصورت همسانگرد نامیده میشـود. درواریوگرافی براي تشریح و مدلسازي رفتـار واریـوگرام از سـهمؤلفه استفاده میشود: اثر قطعهاي، حد آستانه (سـقف) و دامنـهتأثیر. اثر قطعهاي، واریانس مؤلفۀ غیرساختاري (تصادفی)، حـدآستانه بیانگر تقریبی از واریانس کل و دامنۀ تأثیر تعیـین کننـدة فاصلهاي است که در فراتر از آن هـیچ همبسـتگی مکـانی بـینمشـاهدات وجـود نـدارد (3، 12، 14 و 17). درجـه وابسـتگی مکانی متغیرها براساس تقسـیم واریـانس اثـر قطعـهاي بـه حـدآستانه (واریانس کل) ضرب در100 بهدست میآید. چنانچه این نسبت کمتر از 25 درصد باشد همبستگی قوي؛ 75-25 درصـدهمبستگی متوسـط و بیشـتر از 75 درصـد همبسـتگی ضـعیفخواهد بود (11).
بهمنظور جمعآوري اطلاعات در مـورد ارتبـاط مکـانی بـینمتغیرها و مقایسه شباهت الگوهاي ساختار مکانی، از واریوگرام دوجانبه استفاده شد. واریوگرام دوجانبه براي دو متغیر از طریقفرمول زیر محاسبه میشود:

421440-44351

(h)  12 1N(h)N(h)i1 Z (X ) Z (xui  ui h)
Z (X ) Z (xvi  vi h)

که در آن، (N(h: تعداد جفتهاي جدا شده در فاصـله گـام (h)، (Zu(x: مقدار متغیر اولیه اندازهگیري شده در نقطـ ۀ Zu(x+h) ،i: مقدار متغیر اولیه انـدازه گیـري شـده در موقعیـت مکـانیi+h ، (Zv(x: مق دار متغی ر ثانوی ه ان دازه گی ري ش ده در نقط ۀ i و
(Zv(x+h: مقدار متغیر ثانویه اندازهگیري شده در موقعیت مکانی i+h است. براي مدلسازي واریوگرام دوجانبـه دو متغیـر مـورد بررسی از سه مؤلفۀ اثر قطعهاي، حد آستانه و دامنه تأثیر استفاده میشود (25).
بررسی همبسـتگی مکـانی و تحلیـل سـاختار مکـانی بـااستفاده از واریوگرام و واریوگرام دوجانبه، از طریق نرمافـزار 5.1 +GS انجام شد. براي ارزیابی مدل بـرازش داده شـده بـرواریوگرامها، از معیار مجموع مربعات خطا (RSS) کـه بایـدداراي مقـادیر ک م باش د، اس تفاده ش د (24). اعتبارس نجی واریوگرام ها براساس ضریب رگرسیون 2R اعتبارسـنجی کـهباید داراي مقـادیر بـالا باشـد، بررسـی گردیـد. ارتبـاط بـینجانداران خاکزي و تاج پوشش گونههـاي درختـی از طریـقآنالیز همبستگی و تجزیه و تحلیلهاي ژئواستاتیستیک انجـامگرفت.
نتایج
براساس نتایج بهدست آمده، فراوانی، غنا، یکنواختی و تنـوعگونههاي درختی در این جنگلها چشمگیر نیست. همچنـین فراوانی، غنا، یکنـواختی و تنـوع تجدیـد حیـات غیرجنسـیبیشتر از زادآوري جنسـی اسـت. خلاصـه آمـاري دادههـايفراوانی و تنوع درختان، تجدید حیات جنسـی و غیرجنسـیبهترتیب در جدولهاي 1، 2 و3 آمدهاند. نتایج حاصل از این جدول و آزمون نرمال، نشان داد که توزیـع داده هـا در مـورد
جدول 1. خلاصه آماري دادههاي فراوانی و شاخصهاي تنوع درختان

چولگ ضریب تغییرات (%) انحراف معیار حداقل حداکثر میانه متغیر میانگین
0/08 38 7/50 6 38 19 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 66/19
-0/82 14 0/42 1/95 3/66 2/99 فراوانی (بعد از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 59/2
-0/79 48 0/26 0 1/07 0/62 0/54 تنوع (قبل از تبدیل)
-1/17 45 0/19 0 0/73 0/48 0/42 تنوع (بعد از تبدیل)
-0/99 12 0/11 0/59 1 0/92 0/89 یکنواختی
0/47 31 0/15 0/16 0/83 0/46 0/48 غنا (قبل از تبدیل)
0/17 25 0/10 0/15 0/61 0/38 0/39 غنا (بعد از تبدیل)
سی جدید حیات جن اي تنوع ت و شاخصه

فراوانی
. خلاصه آماري دادههاي جدول 2
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/59 57 7/55 1 40 11 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 91/13
-0/38 20 0/52 0/69 3/71 2/48 فراوانی (بعد از تبدیل) 35/2
0/18 81 0/35 0 1/15 0/42 تنوع (قبل از تبدیل) 34/0
-0/10 75 0/25 0 0/77 0/35 تنوع (بعد از تبدیل) 33/0
-0/43 16 0/14 0/5 1 0/82 یکنواختی 58/0
0/29 41 0/25 0/16 1/33 0/6 غنا 6/0
غیرجنسی شاخصهاي تنوع تجدید حیات

اوانی و
جدول 3. خلاصه آماري دادههاي فر
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/39 78 2/35 0 11 3 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 100 مترمربعی 99/2
-0/17 47 0/58 0 2/48 1/39 1/22 فراوانی (بعد از تبدیل)
0/4 108 0/38 0 1/10 0 0/35 تنوع (قبل از تبدیل)
0/253 103 0/28 0 0/74 0 0/27 تنوع (بعد از تبدیل)
-2/80 29 0/26 0 1 1 0/88 یکنواختی (قبل از تبدیل)
-3/05 29 0/18 0 0/69 0/69 0/62 یکنواختی (بعد از تبدیل)
-0/58 48 0/43 0 1/73 1 0/9 غنا (قبل از تبدیل)
-1/123 40 0/25 0 1/01 0/69 0/61 غنا (بعد از تبدیل)

همه متغیرها بهجز شاخصهاي یکنواختی درختان، یکنواختی و غناي تجدید حیات جنسی از توزیع نرمـال پیـروي نمـیکننـد.اگرچه توزیع نرمال دادهها شرط لازم و ضروري پـردا زشهـايزمینآماري نمیباشـد، لـیکن درصـورت نرمـال بـودن دادههـا،تخمینهاي زمینآماري میتواننـد از دقـت بـالاتري برخـوردارباشند (11 و 14). بههمین دلیل سعی در نرمال کـردن دادههـايغیرنرمال گردید. داده ها بهصورت لگاریتم پایه طبیعی تبـدیلشـدند. امـا از آنجـا کـه در بعضـی از نقـاط نمونـهبـرداري، مشاهدات صفر بودند تبـدبل بـه صـورت (Ln(1+x)) انجـامگرفت (11 و 13). لازم بهذکر است که پس از تبدیل دادههـادر مورد همۀ متغیرها ضریب تغییرات کاهش یافت.
هـمچنـین، بـا مقایسـه واریـوگرام متغیرهـا (متغیرهـاي غیرنرمال)، در دو حالت تبدیل شده و بدون تبدیل (دادههاي اصلی) مشخص شـد در صـورتیکـه داده هـا تبـدیل شـوند،واریوگرامهـا داراي شـکل هنجـارتري هسـتند. بنـابراین، در مورد این متغیرهـا کـه تبـدیل باعـث بهبـود وضـعیت شـد،واریوگرامها براساس دادههاي تبدیل شده محاسبه شدند (5)، اما واریوگرام مربوط به شاخصهاي یکنواختی درختان، غنـاو یکنواختی تجدید حیات جنسی براسـاس داده هـاي اصـلی محاسبه شدند.

همبستگی تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسی با تنـوع درختان
نتایج همبستگی بیانگر این است که شاخصهاي تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسـی همبسـتگی معنـیداري بـا تنـوعدرختان ندارند. بهخاطر وجود همبستگی مکـانی در متغیرهـاکاربرد آمار کلاسیک و همبستگی پیرسون محدود شده و بـهارتباط متغیرها دست نخواهیم یافت (24 و 33).

ساختار تغییرات مکانی واریوگرام
با بررسی واریوگرامهاي رویـه اي، ناهمسـانگردي مشخصـیمشاهده نشد. بنابراین، با توجه به همسانگرد بودن متغیرهـايمورد بررسی، واریوگرامهـاي همـه جهتـۀ آنهـا تهیـه و مـدلمناسب برازش داده شد (شکل 1).
مطالعه واریوگرامها حضور همبستگی مکانی را بهجـز درمورد شاخصهاي یکنواختی درختان، تجدید حیات جنسـیو تجدید حیات غیرجنسی نشان داد. شـایان ذکـر اسـت کـهفراوانی، شاخصهاي تنوع (Shannon) و غنـا(Menhinick) درختان و شاخص تنوع (Shannon) تجدید حیات جنسـی وتجدید حیات غیرجنسی از مدل نمایی، فراوانـی و شـاخصغنا (Menhinick) تجدید حیات جنسی و همچنـین فراوانـیشاخص غنا (Menhinick) تجدید حیات غیرجنسی از مـدلکروي تبعیت نمودهاند.
پارامترهاي به دسـت آمـده از واریـوگرامهـا و مـدلهـايب رازش داده شـده ب ر آنه ا، در م ورد بیش تر ش اخص ه ا، همبستگی مکانی متوسط را نشان مـی دهنـد. بـهگونـه اي کـهفراوانی و شاخصهـاي تنـوع و غنـاي درختـان، فراوانـی وشاخصهاي تنوع و غنا تجدید حیـات جنسـی و فراوانـی وشاخصهاي تنـوع و غنـا تجدیـد حیـات غیرجنسـی دارايهمبستگی مکانی متوسط میباشند (جدولهاي 4، 5 و 6). در تحقیق حاضر، میزان اثر قطعهاي در مـورد فراوانـی درختـان50٪ ، تنوع 49٪ و غنا 50٪ حد آستانه میباشد (جـدول 4)، این پارامتر در مورد فراوانی تجدید حیات جنسی 50٪، تنوع آن 50٪ و غنا ي آن 38٪ حدآسـتانه (جـدول 5) و در مـورد فراوانی تجدید حیات غیرجنسی 50٪، تنوع 50٪ و غنـا 43٪ زادآوري غیرجنسی حدآستانه است (جدول 6). براساس این نتایج، کلیه متغیرهاي مورد بررسی داراي همبسـتگی متوسـطبودند.
دامنه تأثیر واریوگرامها، فاصلهاي است که در مـاوراي آنمشاهدات همبستگی مکانی نداشته و میتوان آنها را مسـتقلاز یکدیگر محسوب کـرد. چنـین فاصـلهاي حـد همبسـتگیمکانی خصوصیت موردنظر را مشخص نموده و اطلاعاتی در رابطه با حداقل فاصله نمونهبرداري ارائه مـی کنـد (5 و 11).

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
الف
)

(
ب
)

(
ط
)

(
ي
)

(
ج
)

Semi-variance

(
د
)

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
ح
)

(
ز
)

(
ه
)

(
و
)قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید