بومشناسي کاربردي/ سال پنجم/ شماره شانزدهم / تابستان ۱۳۹۵
ارزیابی فصلی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی (Capra aegagrus) در مناطق کوهستانی
پارك ملی کلاهقاضی بهروش حداکثر آنتروپی
1٭ 1 2 1ندا رنجبر، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش و جواد شاهقلیان
(تاریخ دریافت: 25/6/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 14/2/1395)
چكيده
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

آگاهي از نيازمنديهاي زيستگاهي گونهها يکي از ملزومات مديريت حيات وحش محسوب ميشود. در اين مطالعـه، مـدل سـازي فصـل يمطلوبيت زيستگاه و وابستگيهاي زيستگاهي گونه آسيبپذير بز وحشي در پارک ملي کلاهقاضي (يکـ ي از زيسـتگاه هـا ي معمـول آن درآسياي مرکزي) با استفاده از رويکرد حداکثر آنتروپي انجام شد. منطقه مورد مطالعه محدود به مناطق کوهستاني بهعنوان زيستگاه بالقوه بـزوحشي گرديد. ارتفاع، فاصله تا آبشخور، فاصله تا مناطق مسکوني و فاصله تا مسيرهاي محيطباني بهعنوان با اهميتترين متغيرها در تعيين مطلوبيت زيستگاه بز وحشي شناخته شدند. بيشترين مساحت طبقة مطلوب در فصل بهار( ۲۵/۳۸۸۲ هکتار) و کمترين مساحت اين طبقه در فصل تابستان( ۵/۱۳۶۲ هکتار) بهدست آمد. مقادير مربوط به سطح زير منحني (AUC) در مدلهاي بهدست آمده، کارايي خوبي را نشان داد (۷/۰≥AUC ). نتايج بهدست آمده ميتواند براي حفاظت بز وحشي در زيستگاههاي مشابه در گستره پراکنش آن بهکار گرفته شود.
واژههاي كليدي: مدل مطلوبيت زيستگاه ،مدل حداکثر آنتروپي، پارک ملي کلاهقاضي ،بز وحشي، Capra aegagrus

۱. گروه محيط زيست، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان
۲. گروه مرتع و آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان
* مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي:[email protected]
مقدمه
از دست رفتن و تکه تکه شدن زیستگاه به همراه عوامل دیگرينظیر آلودگیها، شکار غیرقـانون ی، تغییـ ر در کـاربر ي اراضـ ی ومعرفی گونههاي غیربومی بهطور جـد ي سـلامت ی و یکپـارچگ یجوامع گیاهی و جـانور ي را مـورد تهدیـ د قـرار دادهانـد . بقـا يگونهها در گرو تأمین نیازهاي زیستگاهی آنها نظیـ ر غـذا ،آب وپناه است (8 و 13). بنـابرا ین درك و شناسـا یی نیازمنـدي هـا يزیستگاهی گونهها براي حفاظت از آنها اهمیـ ت دارد. زیسـتگاه مطلوب جایی است کـه نیازمنـدي هـا ي زیسـتگاه ی یـ ک گونـه فراهم اسـت ( 21). رویکـرد صـح یح بـرا ي مـدل سـازي رابطـ ۀزیستگاه و حیات وحش استفاده از مدل هاي مطلوبیت زیسـتگاه میباشد. این مدلها مطلوبیت، یک ناحیه را براي گونههاي موردنظر با استفاده از توابعی از فاکتورهاي مختلف زیسـت محیطـ یمانند ریخت شناسی زمـ ین، کـاربر ي اراضـ ی، پوشـش گیـ اهی،شرایط آب و هوایی و توزیع فعالیتهاي انسانی که بر حضـور ،فراوانی و توزیع گونهها تأثیر مـ یگذارنـد ،مـورد بررسـ ی قـرار میدهنـد (28). مـدل هـا ي مطلوبیـ ت زیسـتگاه ،در اکولـوژ ي وحفاظت کاربردهاي وسیعی دارند (14). براي مثال براي مطالعـ ۀ گسترش گونـه هـا ي مهـاجم (35)، تـأث یرات تغییـ ر اقلـ یم (34)،توزیع مکانی تنوع زیستی (2، 15، 36 و 40)، مدیریت منابع درفصول بحرانی (37، 39 و 41)، ثمربخشی بـه عملیـ ات معرفـ یمجدد گونهها (19 و 32) و توزیع گونههـا ي در معـرض خطـر (25) بهکار گرفته میشوند. تعداد روشهاي در دسـترس بـرايمدلسازي مطلوبیت زیستگاه گونهها در حال افزایش است (18و 29). اگرچه میان مدلهـا ي مختلـف سـازگاري زیـ ادي دیـ ده میشود، تعداد زیـ ادي از مطالعـات نشـان مـیدهنـد کـه مـدلآنتروپی بیشینه بهطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفتـه و نتـایج قابل اتکایی تولید کرده است( 9، 11، 16 و 22). بهعنـوان مثـالبراي ارزیابی مطلوبیت زیسـتگاه جگـوار( Panthera onca) در مکزیـ ک( 29)، تنبـل سـه انگشـتی (Bradypus torquatus) در برزیل( 23)، خرس آفتاب( Helarctos malayanus) در مـالز ي(26)، فیل آفریقایی (Loxodonta africana) و بوفالو آفریقـا یی(Syncerus caffer) در زیمباوه (22) از مـدل مکسـنت اسـتفادهشده است.
مطالعاتی نظیر مطالعه آکـودو و همکـاران (6) یـ ا کسـ ینلو و همکاران (10) در خصوص مدلسازي مطلوبیت زیستگاه جنس Capra در نواحی مدیترانهاي صورت گرفته است. (6 و 10). بـاوجود این، مطالعات استفاده از زیستگاه بـز وحشـی در گسـترهپراکنش آن محدود است. در ایران چند مطالعه در مورد گونه بز وحشی در منطقه حفاظت شده هفتاد قله( 31)، پناهگـاه ح یـ ات وحش دره انجیر یزد( 24) و منطقـه حفاظـت شـده بـافق( 30)صورت گرفته است.
بز وحشی (Capra aegagrus) در اکثـر منـاطق کوهسـتانی حفاظت شـده ایـران دیـده مـی شـود و وابسـتگی شـدیدي بـه صخرهها و مناطق پر شیب دارد. بهدلیل عواملی از جملـه شـکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و چراي بیش از حد دامهـاي اهلـی ،پراکنش این گونه به مناطق حفاظت شده محدود شده است. بـز وحشی جز طبقـه آسـیب پـذیر (Vulnerable) فهرسـت سـرخ IUCN قرار دارد (38). با وجود این، اطلاعات انـدک ی در مـورداکولوژي این گونه وجود دارد. پارك ملی کلاه قاضی با جمعیتقابل توجه از این گونه یکی از مهمترین زیستگاههاي بز وحشیدر سطح کشور معرفی شده است. مشخص کردن زیستگاههـا يمطلوب بز وحشی در این پارك بهعنوان یکـ ی از زیسـتگاه هـا يمهم آن در کشور میتواند در درك بـوم شناسـ ی و مـد یریت آن مؤثر واقع شود. در این مطالعه مدلسازي پراکنش بز وحشـ ی بـا استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه در پارك ملی کلاهقاضی انجام شد. هدف از این مطالعه مشخص کردن مهمترین عوامل مؤثر بـر پراکنش بز وحشی و تهیه نقشۀ مطلوبیت زیستگاه گونه در چهار فصل پاییز (فصل جفتگیري)، زمستان (فصل سرد)، بهار (فصل برهآوري) و تابستان (فصل گرم و کم آب) بوده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

پارك ملی کلاه قاضـ ی در 30 کیلـومتر ي جنـوب شـرق ی شـهر اصفهان واقع شده است. این پارك بـا مسـاحت 47184 هکتـار
ب ین ط وله اي جغرافی ایی 51 درج ه و 41 درج ه ش رقی ت ا52 درجه و 8 دقیقه شرقی و عرضهاي جغرافیایی 32 درجـه و
15 دقیقه شمالی تا 32 درجـه و 28 دقیقـه شـمال ی قـرار گرفتـه است (شکل 1). متوسط ارتفاع منطقـه از سـطح دریـ ا در پـاركملی کلاه قاضی 45/1720 متر است .اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه خشک و سرد و براساس روش دومارتن خشک میباشد(3). میزان بارندگی سالیانه در حـدود 7/118 میلـ یمتـر بـوده وتوزیع فصلی آن بهصورت 6/28 در بهار،6/1 در تابسـتان ، 5/28در پاییز و 3/59 در زمسـتان مـی باشـد . دمـا ي متوسـط سـالیانه 54/15 درجه سانتیگراد است. اجتماعات گیاهی پـارك از نـوعاجتماعات مناطق خشک هستند.
درمنه، آناباسیس، پرند و جاز از جمله گیاهانی هستند که در مناطق دشتی منطقه دیده میشوند (4). از جمله گیاهـان ی کـه درمناطق کوهستانی و شیبدار مشاهده میشوند میتوان به درمنـ ه
،(Convolvulus.sp) پیچـــک خـــاردار ،(Artemisiasieberi)
سیاهتنگرس (Rhamnus persica)، جوسیخ (Ebenus stellata)، انجیر(Ficus .sp) و گون (Astragalus.sp) اشاره کرد. از جمله گون هه اي ج انوري ش اخص در منطق ه م یت وان ب ه آه ويایرانــی (Gazella subgutturosa)، قــوچ و مــ یش اصــفهانی(Ovis orientalis isfahanica)، گـرگ (Canis lupus)، شـغال (Canis aureus)، روب اه معم ولی (Vulpes vulpes) و کفت ار(Hyaena hyaena) اشاره کرد.
جمعآوري دادهها
این مطالعه در دوره زمانی 91-1390 طی فصول پاییز، زمسـتان ،بهار و تابستان انجام شد. در هر فصل جمعآوري داده حدود 20روز و در هـر روز از صـبح زود تـا غـروب خورشـ ید بـ هط ولمیانجامید. با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه نواحی کـه دیـ دمناسبی داشتند روي نقشه توپـوگراف ی منطقـه مشـخص شـدند .
سپس در هر فصل نواحی تعیین شده مورد بازدید قـرار گرفـت .
انتخاب نواحی مشاهده بهگونهاي بود که کل منـاطق کوهسـتان یپارك را در بر میگرفت. در این نواحی نقاط حضور بز کوهی بااستفاده از روش مشاهده مسـتق یم ثبـت شـدند . در نهایـ ت 293نقطه بهعنوان نقاط حضور (شکل 1) مشخص شدند (پاییز 111نقطه، زمستان 46 نقطه، بهار 70 نقطه و تابستان 66 نقطه).
متغیرهاي زیست محیطی
براساس مرور منابع صـورت گرفتـه در مـورد عوامـل مـؤثر بـر پراکنش گونه بز وحشی (6، 7، 10، 12، 17، 24، 30 و 31)، نـه متغیر محیط زیستی انتخـاب شـد .ایـ ن متغیرهـا شـامل ارتفـاع ،شیب، جهـت ،فاصـله تـا منـاطق مسـکونی اطـراف ،فاصـله تـا آبشخور، فاصله تا جاده، فاصله تا مسیرهاي گشت محـیط بـانی ، شاخص پوشش گیاهیNDVI و جوامـع گیـ اهی بودنـد . متغیـ ر شیب و جهت از نقشه DEM منطقه که قدرت تفکیک 50 متريداشت، تهیه شـد (http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp). شیب به درجه محاسبه گردید و از متغیر جهت کسینوس گرفتـهشد. نقشه نوع تیپ جامعه گیاهی قبلاقبلاً جهت طرحهاي مـد یریتیتهیه شده بود (سازمان محـ یط زیسـت 1379) و میـ زان پوشـشگیاهی از نقشه NDVI تخمین زده شد. بهمنظور تهیۀ نقشههـا يNDVI از تصاویر در دسترس Landsat مربوط به 4 فصل سـال
2009 استفاده شد. ما فرض کردیم که با توجه به ماهیت منطقـهتغییرات پوشش گیاهی ناچیزي در طـول سـال 2009 تـا سـال2011-2012 اتفاق افتاده است. متغیرهاي مربوط به فعالیتهايانسانی که در مدل وارد شدند شامل فاصله تا منـاطق م سـکون ی، فاص له ت ا آبش خور، فاص له ت ا ج اده و فاص له ت ا مس یرهايمحیطبانی بودند .نقشههاي مناطق مسکونی و آبشخورها قبلاًقبلا در طرحهاي مدیریتی تهیـ ه شـده بودنـد (سـازمان محـیط زیسـت1379)؛ ما این نقشهها را بهروزرسانی کـرد یم. مکـان مسـیرهايمحیطبانی با استفاده از GPS مشخص و نقشۀ آن تهیه شد. برايتهی ۀ نقش هه اي فاص له ت ا من اطق مس کونی و آبش خورها و مسیرهاي محیطبـانی از فاصـله اقل یدسـ ی اسـتفاده شـد. تمـامینقشهها با تفکیک مکانی 50 متر در نرمافزار 10.1Arc GIS تهیه
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

شد. به منظور کاهش اثرات نامطلوب ناشـ ی از همبسـتگ ی میـ ان متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها محاسبه شـد تـادر صورت همبستگی بالا (بیش از 75/0) بـ ین دو متغیـ ر ،یکـ یحذف گردد( 27). بز وحشـ ی گونـه اي کوهسـتان ی اسـت و بـهمناطق دشتی وارد نمیشود. با توجه به اینکه هدف ایـ ن مطالعـهمشخص کردن محلهاي مطلوب بـز وحشـی در هـر فصـل درزیستگاه کوهستانی آن بـوده اسـت، مـرز محـدوه ز یسـتگاه بـز وحشی در پارك ملی کلاهقاضـی براسـاس مشـاهدات صـورتگرفته با جدا کردن مناطق کوهستانی و یک بـافر 300 متـر ي دراطراف آن تهیه شد. سپس همۀ لایههاي اطلاعاتی بـا اسـتفاده ازمرز زیستگاهی بز وحشی آماده شد.
مدلسازي

شکل 1. نقاط حضور بز وحشی به تفکیک فصول مختلف در محدوده زیستگاهی آن در پارك ملی کلاهقاضی
(رنگی در نسخه الکترونیکی)
مدلسازي پراکنش بز وحشی بـا اسـتفاده از الگـور یتم آنتروپـ یبیشینه و استفاده از نرمافزار مکسنت انجام شد. دادههاي حضوربه دادههاي یـ ادگیري (%70) و دادههـا ي آزمـون (%30) تقسـ یمشد. در این مطالعه با توجه به اینکه نقاط حضور صرفاً از بخش کوهستانی پارك انتخاب شده، نقاط پس زمینه (حضـور کـاذب )نیز بهصورت تصادفی از این بخش، انتخـاب شـد . ابتـدا تمـامیمتغیرهاي ذکر شده وارد مدل شدند. ولی پس از مشخص شدن نتایج مدل، متغیرهایی نظیر شیب ،NDVI، نوع پوشش گیاهی و فاصله تا جاده آسفالت که سهم مشارکت کمی در ساخت مـدلداشتند و یا رابطه منطقی ایجاد نکردند، حذف شدند و بار دیگر مدل با متغیرهاي باقیمانده راهاندازي شـد .پـس از انتخـاب 15اجرا و 5000 تکرار، نقشه پراکنش بز وحشی تولید شد و نقشـه میانگین پیشبینی شده بهعنوان نقشـه نهـا یی ارائـه شـد .سـپس نقشه پیوسته احتمال حضور با فواصل مسـاو ي 25/0 بـه چهـارطبقه تقسیم شـد . ارزش صـفر تـا 25/0 بـه عنـوان طبقـه بسـ یارنامطلوب، 25/0 تا 5/0 بهعنوان طبقـه نـامطلوب ،5/0 تـا 75/0بهعنوان طبقه مطلـوب و 75/0 تـا یـ ک بـه عنـوان طبقـ ۀ بسـ یارمطلوب درنظر گرفته شدند( شـکل 2). از آنجـا یی کـه یکـ ی از اهداف مطالعه مقایسه الگوي پراکنش و مساحت زیسـتگاه هـا يمطلـوب و ن امطلوب ب ز وحش ی در فص ول مختل ف ب ود، در نقشههاي مربوط به فصول مختلـف از آسـتانه ثابـت 5/0 بـرا يطبقــهبنــدي زیســتگاه مطلــوب و نــامطلوب، اســتفاده شــد.
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

این حد آستانه در بسیاري از مطالعات اکولوژیکی مورد اسـتفادهقــرار گرفتــه اســت ( 20). بــراي حساســیتســنجی مــدل ومشخص کردن متغیرهاي مهم در پراکنش، از تحلیل جکنـایف
و براي ارزیابی نتایج مدلسازي از متغیر آمـار ي تحلیـ ل منحنـ یویژگی عامل دریافت کننده (ROC) استفاده شد.
نتایج
مطلوبیت زیستگاه
نتایج بررسی همبستگی بین متغیرهاي وارد شده به مـدل نهـایینشان داد که هـ یچ دو متغ یـري داراي همبسـتگ ی بـ یش از 75/0نبودند، از اینرو از همه متغیرها در روند مدلسازي استفاده شد .
بــهطــور کلــی نتــایج حاصــل از مــدلســازي، مطلــوبترین زیستگاههـا را در محـدوده رشـته کـوه کـلاه قاضـی مخصوصـاًمخصوصـا محدودههاي چشمه توتی، چشمه بید، چشمه صنمبر تـا چشـمه
لاتاریــک، و چشــمه تــاکی و نــامطلوبترین زیســتگاههــا را در محدوده رشته کوه شیدان مشـخص کـرد (شـکل 2). مطـابق بـاج دول 1 بیش ترین مس احت طبق ه مطل وب در فص ل به ار و کمترین مسـاحت طبقـه مطلـوب در فصـل تابسـتان مـی باشـد.نقشههاي مطلوبیـ ت زیسـتگاه در فصـول مختلـف و سـالانه درشکل 3 و رویهمگذاري نقشههاي چهار فصل در شکل 4 نشـان

شکل 2. نقشۀ مطلوبیت سالانه زیستگاه بز وحشی در چهار طبقه مطلوبیت در محدوده زیستگاه آن در پارك ملی کلاهقاضی
داده شدهاند.
ارزیابی مدل
شکل 5، ROC مدل را براي میانگین اجراها به همـراه انحـراف معیار آن در طول سال نشان میدهد. میزانAUC براي دادههايیــادگیري بهتــرین اجــرا 86/0، بــراي دادههــاي آزمــون 8/0 و میانگین AUC 827/0 میباشد که نشانگر پیشبینی خوب مـدلاست (شکل 5). با توجه به اینکه میانگینAUC بیشتر از مقـدار هدف 7/0 است، مکسنت در اجراي مدلهـا موفـق بـوده اسـت می زانAUC ب راي دادهه اي ی ادگیري بهت رین اج را و ب رايدادههاي آزمون در فصول مختلف در جدول 2 نشـان داده شـده است. تمامی اعداد جدول چه دادههاي یادگیري بهترین اجـرا وچه دادههاي آزمون بیشتر از مقدار هـد ف 7/0 هسـتند کـه ایـ ن نشاندهنده پیشبینـی خـوب مـدل هـا ي اجـرا شـده در تمـامیفصول ،میباشد (33).
عوامل مؤثر بر پراکنش بز وحشی
درصد سهم نسبی متغیرهاي مورد استفاده در مدلسازي پراکنش

الف) تابستانب) پاییز

ج) زمستاند) بهار
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

شکل 3. نقشۀ مطلوبیت زیستگاه بز وحشی در دو طبقه مطلوبیت در چهار فصل تابستان (الف)، پاییز (ب)،زمستان (ج) و بهار (د) در محدوده زیستگاه آن در پارك ملی کلاهقاضی

شکل 4. نقشه تلفیقی حاصل از رویهم گذاري نقشههاي چهار فصل مطلوبیت زیستگاه بز وحشی با دو طبقه مطلوبیت در محدوده زیستگاه آن در پارك ملی کلاهقاضی
جدول 1. مساحت و درصد مساحت طبقات مطلوبیت زیستگاه بز وحشی در پارك ملی کلاهقاضی
درصد مساحت طبقه نامطلوب مساحت طبقه نامطلوب(ha) درصد مساحت طبقه مطلوب مساحت طبقه مطلوب(ha) مدل
87/35
82/73
89/19
93/94
88/88 19630/25
18591/75
20044/75
21111/5
19976 12/65
17/27
10/81 6/06
11/11 2843/75
3882/25
2429/25
1362/5
2498 پاییزهبهارهزمستانهتابستانهسالانه

شکل 5. نمودارROC مربوط به مدل سالانه مطلوبیت زیستگاه
جدول 2. میزانAUC براي دادههاي یادگیري بهترین اجرا و برايدادههاي آزمون در فصول
AUC دادههايآزمون AUC دادههاي یادگیريبهترین اجرا فصل
0/78
0/8
0/8
0/83 0/85
0/88
0/84
0/88 پاییز
زمستانبهارتابستان
بز وحشی در منطقه در جدول 3 آورده شده است. ایـ ن جـدول براساس اجراي مکسنت بدون تحلیـ ل جـک نـایف تولیـ د شـده است؛ بنابراین نتایج آن تا حدي با تحلیـ ل جـک نـایف متفـاوت است. براساس این رویکرد، فاصله تا آبشـخور بـا سـهم 2/59%مهمترین عامل اثرگذار بر پراکنش بز وحشی شناخته شده است.
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

فاصله تا مناطق مسکونی با 5/17% در رتبۀ دوم قرار میگیـ رد ومتغیرهاي فاصله تا مسـ یرهاي محـیط بـانی ، ارتفـاع و جهـت دردرجههاي بعدي اهمیت قرار میگیرند. اهمیـ ت ایـ ن عوامـل درفصول مختلف تغییر میکند در فصل پـا ییز ارتفـاع و فاصـله تـامسیرهاي محـیط بـانی اهمیـ ت بـالاتر ي دارد. در فصـل بهـار وزمستان فاصله تا منـاطق مسـکونی و جهـت از اهمیـ ت بـالا یینسبت به سایر فصول برخوردارند. در فصل تابسـتان فاصـله تـا آبشخور اهمیتی به مراتب بیش از سایر فصول دارد.
متغیر ارتفاع بسته به مقـدار آن دارا ي تـأث یر متفـاوت ی اسـتبهطوري که در مدل سالانه، با افزایش ارتفـاع تـا حـدود 1900متر، احتمال حضور گونه بهطور قابل توجهی افـزا یش مـ ییابـدولی پس از آن با افزایش ارتفاع احتمال حضور گونه بـه تـدر یج کاهش مییابد. در مورد متغیرهـا ي فاصـله اي بـه طـور کلـ ی بـاکاهش فاصـله از آبشـخور و مسـیرهاي محـیط بـانی و افـزا یش فاصله از مناطق مسکونی مطلوبیـ ت زیسـتگاه افـزایش مـ ییابـد (شکل 6).
ش کل منحن ی پاس خ ارتف اع در فص ول مختل ف تاح دي
مدل تابستانه مدل زمستانه مدل بهاره مدل پاییزه مدل سالانه متغیرها
84/4
11/6
0/2
2/4
1/4 50/4
25/2
5/4
11/5
7/5 47/6
36/3
3
5/6
7/6 58/2
11/2
7
21/7
2 59/2
17/5
11/5
10/2
0/5 فاصله تا آبشخورفاصله تا مناطق مسکونی
فاصله تا مسیرهاي محیطبانی
ارتفاعجهت
0-274912

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:35 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.16.69 ]

6741141899073

احتمال

حضور
احتمال

حضورقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید