مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n17p65-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شمارهفدهم / پاييز ۱۳۹۵ بررسی الگوي پراکنش مکانی گونههاي گیاهی شاخص در گروههاي اکولوژیک (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده مانشت ایلام) مهدي حیدري1٭، حمدیه کریمیکیا1، علیاکبر جعفرزاده1 و مصطفی نادري1 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n17p77-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شمارهفدهم / پاييز ۱۳۹۵ تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاههاي مطلوب جمعیتهاي زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزي ایران داود پاك نیت1، محمودرضا همامی1*، سعیده ملکی2 و محبوبه توحیدي3 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n17p77-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شمارهفدهم / پاييز ۱۳۹۵ تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاههاي مطلوب جمعیتهاي زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزي ایران داود پاك نیت1، محمودرضا همامی1*، سعیده ملکی2 و محبوبه توحیدي3 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n17p77-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شمارهفدهم / پاييز ۱۳۹۵ تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاههاي مطلوب جمعیتهاي زمستان گذران هوبره آسیایی در فلات مرکزي ایران داود پاك نیت1، محمودرضا همامی1*، سعیده ملکی2 و محبوبه توحیدي3 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p1-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ بررسی اثرات زیست محیطی نظامهاي تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) سرور خرمدل1*، جواد شباهنگ1 و افسانه امین غفوري2 (تاریخ دریافت: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p15-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ ارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانی (Sciurus anumalus) در منطقه جنگلی سروك در استان کهگیلویه و بویراحمد فرزانه خلیلی1*، منصوره ملکیان1، نعمت اله روجائی1 و محمودرضا همامی1 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p45-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونههاي درختی در جنگلهاي زاگرس، مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره در استان کرمانشاه حدیث دارابی1، شایسته غلامی1* و احسان صیاد1 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v5n18p45-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال پنجم / شماره چهارم / زمستان ۱۳۹۵ تغییرات مکانی تجدید حیات و تنوع گونههاي درختی در جنگلهاي زاگرس، مطالعه موردي: جنگلهاي گهواره در استان کرمانشاه حدیث دارابی1، شایسته غلامی1* و احسان صیاد1 ادامه مطلب…

By 92, ago