مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p89-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ Laelapidae (Acari: Mesostigmata) بررسی تنوع زیستی کنههاي خاکزي خانواده در زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهاي شهرکرد و سامان مهرناز امانی1، جهانگیر خواجهعلی1*، فرشید نوربخش2، 34امید ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n14p1-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم / شماره چهاردهم / زمستان ۱۳۹۴ مدلسازي زیستگاه یوزپلنگ ایرانی با روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (مطالعه موردي پناهگاه حیات وحش دره انجیر) نوید زمانی1، مجتبی قندالی2*، وحید زمانی3، جلال ادامه مطلب…

By 92, ago