پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (2696)

2-8- ورود به بدن ونزدیک کردن به بافت602-3-8-هدف یابی فعال633-3-8-طراحی نانو ذرات برای هدف یابی فعال642-3-3-8-اندازه ذره653-3-3-8-شکل نانوذره65بحث و نتیجه گیری65منابع 67فصل اولمقدمهفناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p51-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ پیشبینی پراکنش یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در پاسخ به متغیرهاي محیطی در استان اصفهان 1* 1 1محمودرضا همامی، سعیده اسماعیلی و علیرضا سفیانیان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p51-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ پیشبینی پراکنش یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوهاي در پاسخ به متغیرهاي محیطی در استان اصفهان 1* 1 1محمودرضا همامی، سعیده اسماعیلی و علیرضا سفیانیان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p65-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ مدلسازي جذب سالیانه کربن اتمسفري توسط نهالهاي کلن صنوبر هیبریدي (488Populus euramericana ) با استفاده از معادلات رشدسنجی 1* 2 1علی اصغر واحدي، اسداله متاجی و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p89-en-001-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ Laelapidae (Acari: Mesostigmata) بررسی تنوع زیستی کنههاي خاکزي خانواده در زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهاي شهرکرد و سامان مهرناز امانی1، جهانگیر خواجهعلی1*، فرشید نوربخش2، 34امید ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p89-en-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ Laelapidae (Acari: Mesostigmata) بررسی تنوع زیستی کنههاي خاکزي خانواده در زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهاي شهرکرد و سامان مهرناز امانی1، جهانگیر خواجهعلی1*، فرشید نوربخش2، 34امید ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v4n13p89-fa-1

بومشناسي کاربردي/ سال چهارم/ شماره سيزدهم / پاييز ۱۳۹۴ Laelapidae (Acari: Mesostigmata) بررسی تنوع زیستی کنههاي خاکزي خانواده در زمینهایی با کاربرد متفاوت در شهرستانهاي شهرکرد و سامان مهرناز امانی1، جهانگیر خواجهعلی1*، فرشید نوربخش2، 34امید ادامه مطلب…

By 92, ago